Pressmeddelanden

Vid årsstämma idag den 5 mars 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:
 • Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagen resultat- och balansräkning.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.
 • Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell, Henrik Viktorsson och Torsten Josephson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Viktorsson omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade att styrelsearvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande fondemission utan utgivande av nya aktier, uppdelning av aktier (aktiespilt) 2:1, och minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att en fondemission genomförs varigenom bolagets aktiekapital ökas med 5 000 000 kr genom överföring av beloppet från Bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet. Varje befintlig aktie delas sedan upp i två (2) aktier varvid de 5 000 000 aktier som tillkommer i aktiespliten ("Inlösenaktierna") kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 45 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 225 000 000 kr. Som tidigare meddelats samordnas handel i Delarka-aktien av Pareto Securities. Pareto Securities kommer även att samordna handel i Inlösenaktierna. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 30 mars 2021. För mer information om Inlösenförfarandet hänvisas till separat informationsbrev som finns publicerat här: www.delarka.se/investor-relations/likvidutskiftning/
 • Stämman beslutade om likvidation enligt styrelsens förslag. Advokat Magnus Lindstedt, Nord Advokater, föreslogs till likvidator.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en slutlig utskiftning av kvarvarande likvid från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2020-10-01
Regulatorisk

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.

2020-08-27
Regulatorisk

Perioden januari - juni 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
 • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
 • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)
2020-08-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-07-13
Regulatorisk

Tillträdesbokslutet, efter försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB, har nu fastställts och den slutgiltiga köpeskillingen har reglerats. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till cirka 819 miljoner vilket innebär att ytterligare cirka 2,9 miljoner kronor erlagts till Delarka Holding AB ("Bolaget").

2020-05-29
Regulatorisk

I och med avyttringen av sitt fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB har Bolagets verksamhet upphört vilket innebär att Bolaget inte uppfyller noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market; att vara ett verksamhetsdrivande bolag. Med anledning av detta förklarar Bolaget härmed sin avsikt att avnoteras.

2020-05-05
Regulatorisk

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

2020-04-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

<<
1
2
3
...
7
>>