Pressmeddelanden

Vid årsstämma idag den 5 mars 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:
  • Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagen resultat- och balansräkning.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.
  • Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell, Henrik Viktorsson och Torsten Josephson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Viktorsson omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
  • Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande fondemission utan utgivande av nya aktier, uppdelning av aktier (aktiespilt) 2:1, och minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att en fondemission genomförs varigenom bolagets aktiekapital ökas med 5 000 000 kr genom överföring av beloppet från Bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet. Varje befintlig aktie delas sedan upp i två (2) aktier varvid de 5 000 000 aktier som tillkommer i aktiespliten ("Inlösenaktierna") kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 45 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 225 000 000 kr. Som tidigare meddelats samordnas handel i Delarka-aktien av Pareto Securities. Pareto Securities kommer även att samordna handel i Inlösenaktierna. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 30 mars 2021. För mer information om Inlösenförfarandet hänvisas till separat informationsbrev som finns publicerat här: www.delarka.se/investor-relations/likvidutskiftning/
  • Stämman beslutade om likvidation enligt styrelsens förslag. Advokat Magnus Lindstedt, Nord Advokater, föreslogs till likvidator.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en slutlig utskiftning av kvarvarande likvid från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2021-10-18

Bolagsverkets tidsfrist för bolagets okända borgenärer att höra av sig har nu löpt ut, utan att någon borgenär hördes av. Likvidatorn kommer därför att gå vidare med likvidationen och med skiftet av slutlikvid till aktieägarna. Utbetalning kommer att ske till respektive aktieägares depå/konto (där aktierna hålls) genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

2021-06-03
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 3 juni 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") behandlades följande:

2021-05-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

2021-01-29

Nu finns Delarka Holding AB (publ):s årsredovisning för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-01-28

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-12-16

Delarka Holding AB ("Bolaget") meddelar härmed att URSUSREM Atlas II AB ("Köparen") har planenligt återbetalat den tredje och sista delbetalningen, om totalt 217 Mkr, avseende det lån som Bolaget ställde ut till Köparen i samband med avyttringen av sitt dotterbolag den 3 april 2020. Lånet är nu således i sin helhet återbetalt inklusive ränta om ca 11 Mkr.

2020-11-23
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.

1
2
...
7
>>