Pressmeddelanden

Tillträdesbokslutet fastställt och slutgiltig köpeskilling reglerad

Tillträdesbokslutet, efter försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB, har nu fastställts och den slutgiltiga köpeskillingen har reglerats. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till cirka 819 miljoner vilket innebär att ytterligare cirka 2,9 miljoner kronor erlagts till Delarka Holding AB ("Bolaget").

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget efter fastställandet av tillträdesbokslutet har reviderats och uppgår, med avdrag för bedömda löpande förvaltningskostnader fram till Bolagets planerade likvidation samt med beaktan av redan genomförd inlösen om 99 kr per aktie, men före eventuella framtida utdelningar, till cirka 65 kronor per aktie. Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget är en uppskattning baserad på antaganden om Bolagets framtida kostnader till dess att Bolaget likviderats.

URSUSREM Atlas II AB ("Köparen") har planenligt återbetalat de två första delbetalningarna, om totalt 100 miljoner kronor, avseende det lån som Bolaget ställt ut till Köparen. Styrelsen avser att lämna förslag till extra bolagsstämma om att skifta ut ytterligare 20 kronor per aktie under 2020. Styrelsen återkommer under augusti med mer information gällande omfattningen av och formerna för den andra utskiftningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

Filer för nedladdning
2018-02-28
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 28 december 2018

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 180 000 tkr (1 260 000).

2017-08-29
Regulatorisk

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten har justerats ned med 75 000 tkr till 1 185 000 tkr.

2017-03-06
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-02-28
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

2016-11-18
Regulatory

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-11-18
Regulatory

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-08-29
Regulatory
  • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
  • Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)
  • Loan to Market Value 60 (60) per cent
  • Interest coverage ratio 2.3 (2.3)
  • Cash position TSEK 32,122 (37,497)
  • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
  • Net income for the period was TSEK -9,989 (-10,495)
  • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,483 (23,712)
  • Equity on June 30 was TSEK 301,676 (358,304)
<<
1
...
3
4
5
6
7
>>