Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 november 2019 i Delarka Holding AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman den 6 november 2019 i Delarka Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Styrelsen utökas med en ordinarie styrelseledamot till fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Nyval av Torsten Josephson som ordinarie styrelseledamot. Styrelsen består, efter stämman, av Henrik Viktorsson, Lennart Låftman, Johan Thorell och Torsten Josephson. Henrik Viktorsson valdes till styrelsens ordförande.
 • Styrelsearvodena som fastställdes av årsstämman 2019 justeras upp från tidpunkten av den extra bolagsstämman och baseras på ett totalt årligt styrelsearvode om 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter. Arvodena ska proportioneras efter längden på återstående mandatperiod.

6 november 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sven I Hegstad, vd, + 47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com 
Robin Englén, Business Manager, +46 8 402 53 84, robin.englen@paretosec.com 
Delarka Holding AB (publ)

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 kvm kontorsyta och cirka 14 000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 17 december 2013. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-05-15

Fastigheten Solna Polisen 2 som ägs av Delarka Fastighet AB ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget Delarka Holding AB (publ) ("Delarka"), erhåller det prestigefulla betyget "Excellent" enligt det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

2019-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr 556944-5843 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-02-14
Regulatorisk

Perioden juli - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 50 910 tkr (50 727)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 38 325 tkr (37 695)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 27 901 tkr (27 249)
 • Periodens resultat* 66 447 tkr (18 677)
 • Resultat per aktie* 13,5 kr (3,7)

Perioden januari - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 101 902 tkr (100 951)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 76 859 tkr (78 803)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 56 272 tkr (57 983)
 • Periodens resultat* 124 656 tkr (-13 721) Resultat per aktie* 24,9 kr (neg)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 33 173 (24 508) tkr.

1
2
3
4