Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma idag den 27 augusti 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet med 100 MSEK utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
  • Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 39,4 % av aktierna och rösterna i Bolaget, om att ett extra arvode om totalt 335 000 kr ska utgå till styrelsens ledamöter, utöver det arvode som beslutades vid årsstämman 2020, enligt följande fördelning. Henrik Viktorsson, Lennart Låftman och Johan Thorell ska erhålla 85 000 kr vardera och Torsten Josephson ska erhålla 80 000 kr.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital kräver tillstånd från Bolagsverket, vilket förväntas erhållas inom cirka två månader, förutsatt att ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen har för avsikt att kalla till en ny extra bolagsstämma att hållas när tillstånd att verkställa minskningsbeslutet har erhållits, för att besluta om ett automatiskt inlösenförfarande varigenom de cirka 100 MSEK som avsatts till fritt eget kapital kan skiftas ut till Bolagets aktieägare. Förutsatt att tillstånd att verkställa minskningsbeslutet kan erhållas enligt förväntad tidplan beräknas sådant inlösenförfarande kunna genomföras i slutet av november eller under december 2020.

Det extra styrelsearvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser i samband med försäljningen av Bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet AB och de efterföljande åtgärder som har behövt vidtas till följd av försäljningen, och baseras på det antal extra styrelsemöten som respektive styrelseledamot har deltagit i under processen.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl.11.30.

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2021-06-03
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 3 juni 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") behandlades följande:

2021-05-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

2020-11-23
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.

2020-10-15
Regulatorisk

Som tidigare meddelats har sista handelsdag i Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") aktie fastställts till fredagen den 16 oktober 2020.

2020-10-01
Regulatorisk

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.

2020-08-27
Regulatorisk

Perioden januari - juni 2020

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
  • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
  • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)
2020-08-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

1
2
3
4
5