Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma idag den 27 augusti 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet med 100 MSEK utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
 • Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 39,4 % av aktierna och rösterna i Bolaget, om att ett extra arvode om totalt 335 000 kr ska utgå till styrelsens ledamöter, utöver det arvode som beslutades vid årsstämman 2020, enligt följande fördelning. Henrik Viktorsson, Lennart Låftman och Johan Thorell ska erhålla 85 000 kr vardera och Torsten Josephson ska erhålla 80 000 kr.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital kräver tillstånd från Bolagsverket, vilket förväntas erhållas inom cirka två månader, förutsatt att ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen har för avsikt att kalla till en ny extra bolagsstämma att hållas när tillstånd att verkställa minskningsbeslutet har erhållits, för att besluta om ett automatiskt inlösenförfarande varigenom de cirka 100 MSEK som avsatts till fritt eget kapital kan skiftas ut till Bolagets aktieägare. Förutsatt att tillstånd att verkställa minskningsbeslutet kan erhållas enligt förväntad tidplan beräknas sådant inlösenförfarande kunna genomföras i slutet av november eller under december 2020.

Det extra styrelsearvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser i samband med försäljningen av Bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet AB och de efterföljande åtgärder som har behövt vidtas till följd av försäljningen, och baseras på det antal extra styrelsemöten som respektive styrelseledamot har deltagit i under processen.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl.11.30.

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2018-02-28
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 och 28 december 2018

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 180 000 tkr (1 260 000).

2017-08-29
Regulatorisk

Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten har justerats ned med 75 000 tkr till 1 185 000 tkr.

2017-03-06
Regulatorisk

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-02-28
Regulatorisk

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

2016-11-18
Regulatory

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-11-18
Regulatory

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-08-29
Regulatory
 • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
 • Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Market Value 60 (60) per cent
 • Interest coverage ratio 2.3 (2.3)
 • Cash position TSEK 32,122 (37,497)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK -9,989 (-10,495)
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,483 (23,712)
 • Equity on June 30 was TSEK 301,676 (358,304)
<<
1
...
3
4
5
6
7
>>