Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.
 • Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell, Henrik Viktorsson och Torsten Josephson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Viktorsson omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade att styrelsearvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att EY har utsett auktoriserade revisorn [Fredric Hävrén] till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande ökning av aktiekapitalet genom fondemission, uppdelning av aktier (aktiesplit) och minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie delas upp i två (2) aktier varvid de 5 000 000 aktier som tillkommer i aktiespliten kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 99 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 495 000 000 kr. Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i Inlösenförfarandet är 18 maj 2020. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 12 juni 2020. För mer information om Inlösenförfarandet hänvisas till separat pressmeddelande som publiceras idag den 5 maj 2020.
 • Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende verksamhetsföremålet, styrelsens sammansättning och val av styrelse och revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 12:00.

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

Filer för nedladdning
2016-11-18
Regulatory

Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-11-18
Regulatory

Delarka Holding AB (publ)'s subsidiary, Delarka Fastighet AB (publ) (the "Company") hereby announces that the Company's SEK 740,000,000 bonds 2013/2020 with ISIN SE0005498094 (the "Bonds") will be redeemed in advance in accordance with the terms and conditions of the Bonds. Notice of the redemption of the Bonds will be sent to the bondholders on 18 November 2016.

2016-08-29
Regulatory
 • The company has a listed Bond loan at NASDAQ OMX with ticker DELAR 1
 • Market value of investment property was TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Market Value 60 (60) per cent
 • Interest coverage ratio 2.3 (2.3)
 • Cash position TSEK 32,122 (37,497)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK -9,989 (-10,495)
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,483 (23,712)
 • Equity on June 30 was TSEK 301,676 (358,304)
2016-08-29
Regulatory
 • Income from property management was TSEK 20,334 (21,046)
 • Rental income amounted to TSEK 49,370 (49,334)
 • Net income for the period was TSEK 13,178 (16,407) corresponding to SEK 2.64 (3.28) per share
 • Market value of investment property TSEK 1,235,000 (1,225,000)
 • Loan to Value 60 (60) per cent
 • Net cash flow from operating activities was TSEK 10,597 (23,605)
 • Net cash flow from financing activities was negative TSEK 20,000 (20,000) due to dividend payments
 • Equity on June 30 was TSEK 464,041 (465,310) corresponding to SEK 92.81 (93.1) per share
1
2
3
4
5