Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 3 april 2019 i Delarka Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 3 april 2019 i Delarka Holding AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 484 912 814 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,0 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 april 2019, 28 juni 2019, 30 september 2019 respektive 30 december 2019.

 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018. 
 • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson, intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman omvaldes till styrelseordförande.
 • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 220 000 kr varav 90 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 65 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

3 april 2019

For ytterligare information, vänlig kontakta:
Sven I Hegstad, VD, + 47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Robin Englén, Business Manager, +46 8 402 53 84, robin.englen@paretosec.com
Delarka Holding AB (publ) 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:00 CET den 3 april 2019.

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 kvm kontorsyta och cirka 14 000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Delarka Holding AB (publ).
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr 556944-5843 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-02-14
Regulatorisk

Perioden juli - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 50 910 tkr (50 727)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 38 325 tkr (37 695)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 27 901 tkr (27 249)
 • Periodens resultat* 66 447 tkr (18 677)
 • Resultat per aktie* 13,5 kr (3,7)

Perioden januari - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 101 902 tkr (100 951)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 76 859 tkr (78 803)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 56 272 tkr (57 983)
 • Periodens resultat* 124 656 tkr (-13 721) Resultat per aktie* 24,9 kr (neg)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 33 173 (24 508) tkr.

1
2
3