Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-viruset

Med anledning av spridningen av COVID-19-viruset har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman.

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
  • Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa och för att begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • Dels vara införd i aktieboken fredagen den 21 augusti 2020,
  • Dels senast fredagen den 21 augusti 2020 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Delarka Holding AB (publ), Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden (högst två). Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 21 augusti 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.delarka.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.delarka.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om

(a) fondemission utan utgivande av nya aktier och

(b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

8. Beslut om extra styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma.

9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (ärende 7)

Bakgrund
I april 2020 slutfördes försäljningen av Bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet AB. Del av den kontanta försäljningslikviden skiftades ut till Bolagets aktieägare genom ett automatiskt inlösenförfarande beslutat av årsstämman 2020. Efter återbetalning av del av den säljarkredit som Bolaget lämnade till köparen av Delarka Fastighet AB har ytterligare cirka 100 MSEK av försäljningslikviden blivit tillgängligt för Bolaget. För att kunna skifta ut denna likvid till aktieägarna i enlighet med tidigare kommunicerad plan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med det nedanstående. Föreslagen minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket. Innan Bolagsverket lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet ska Bolagsverket kalla Bolagets borgenärer. Om ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskning av aktiekapitalet inom två månader från kallelsen ska Bolagsverket ge Bolaget tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Styrelsen har för avsikt att kalla till en ny extra bolagsstämma att hållas när tillstånd att verkställa minskningsbeslutet har erhållits, för att besluta om ett automatiskt inlösenförfarande varigenom de cirka 100 MSEK kan skiftas ut till Bolagets aktieägare. Förutsatt att ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskning av aktiekapitalet och den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas sådan inlösen kunna ske i slutet av november eller under december 2020.

Mot bakgrund av det ovanstående rekommenderar styrelsen enhälligt samtliga aktieägare att godkänna de förslag till beslut som styrelsen lägger fram enligt punkten 7 nedan. Beslut enligt punkt 7(a)-(b) fattas som ett gemensamt beslut.

Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 7(a))
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 100 000 000 kr genom överföring av ett belopp om 100 000 000 kr från Bolagets uppskrivningsfond enligt den av årsstämman fastställda balansräkningen till aktiekapitalet.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 7(b))
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 100 000 000 kronor utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning enligt denna punkt 7(b) medför att Bolagets bundna kapital minskar, vilket innebär att minskningen kräver tillstånd av Bolagsverket eller Stockholms tingsrätt. Innan Bolagsverket lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt 7(b) ska Bolagsverket kalla Bolagets borgenärer. Om ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskning av aktiekapitalet inom två månader från kallelsen ska Bolagsverket ge Bolaget tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Motsätter sig någon borgenär ansökan, ska Bolagsverket överlämna ärendet till Stockholms tingsrätt.

Förslag till beslut om extra styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma (ärende 8)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 39,4 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att ett extra arvode om totalt 335 000 kr ska utgå till styrelsens ledamöter, utöver det arvode som beslutades vid årsstämman 2020, enligt följande fördelning. Henrik Viktorsson ska erhålla 85 000 kr, Lennart Låftman ska erhålla 85 000 kr, Johan Thorell ska erhålla 85 000 kr och Torsten Josephson ska erhålla 80 000 kr. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser i samband med försäljningen av Bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet AB och de efterföljande åtgärder som har behövt vidtas till följd av försäljningen, och baseras på det antal extra styrelsemöten som respektive styrelseledamot har deltagit i under processen.

Bolaget har utbetalt konsultarvode till vissa styrelseledamöter, genom deras bolag, för utfört konsultarbete i samband med försäljningen av Delarka Fastighet AB som ligger utanför ramen för styrelseuppdraget. Konsultarvodet har utgått enligt följande fördelning; Henrik Viktorsson har erhållit 125 000 kr, Lennart Låftman har erhållit 78 875 kr och Johan Thorell har erhållit 250 000 kr.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav
Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Dokumentation
Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § ABL och revisorns yttrande över denna enligt 12 kap. 7 § ABL finns tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.delarka.se, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2020

Delarka Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad, VD
+47 22 01 58 80
sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
+46(0)8 402 53 82
oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
+46(0)8-528 00 399
info@fnca.se

Delarka i korthet

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se

2020-10-01
Regulatorisk

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.

2020-08-27
Regulatorisk

Perioden januari - juni 2020

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
  • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
  • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)
2020-08-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-07-13
Regulatorisk

Tillträdesbokslutet, efter försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB, har nu fastställts och den slutgiltiga köpeskillingen har reglerats. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till cirka 819 miljoner vilket innebär att ytterligare cirka 2,9 miljoner kronor erlagts till Delarka Holding AB ("Bolaget").

2020-05-29
Regulatorisk

I och med avyttringen av sitt fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB har Bolagets verksamhet upphört vilket innebär att Bolaget inte uppfyller noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market; att vara ett verksamhetsdrivande bolag. Med anledning av detta förklarar Bolaget härmed sin avsikt att avnoteras.

2020-05-05
Regulatorisk

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

2020-04-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

<<
1
2
3
...
7
>>