Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Delarka Holding AB (publ)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

- Dels vara införd i aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019,

- Dels senast onsdagen den 30 oktober 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Delarka Holding AB (publ), Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 30 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.delarka.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.delarka.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 7. Beslut om antal ledamöter
 8. Beslut om arvode till styrelseledamöter
 9. Val av styrelseledamot
 10. Val av styrelseordförande
 11. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Lennart Låftman föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut (ärende 7 - 9)

I enlighet med beslut på årsstämman 2019 skall styrelsen bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Större aktieägare önskar nu utöka styrelsen med ytterligare en ledamot.

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 42,3 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska utökas med en ordinarie ledamot och således bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter (ärende 7) samt att Torsten Josephson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9). Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Henrik Viktorsson, Lennart Låftman, Johan Thorell och Torsten Josephson.

Förutsatt att ett sådant beslut (ärende 7) avseende antalet ordinarie styrelseledamöter fattas av stämman föreslås att de styrelsearvoden som fastställdes av årsstämman 2019 ska justeras upp med verkan från tidpunkten för den extra bolagsstämman och baseras på ett totalt årligt styrelsearvode om 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 8). Arvodena ska proportioneras efter längden på återstående mandatperiod.

Torsten Josephson (född 1953) är utbildad Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har tidigare varit vd för Einar Mattson Byggnads AB och Sweco Projektledning AB. Torsten är för närvarande vd för Ancore Fastigheter AB, Kundvagnen Kolven AB och Långeberga Logistik AB. Torsten har även flera styrelseuppdrag, bl.a. i Byggpartner i Dalarna Holding AB (publ), Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ), 3D Fastigheter AB, Aktea Energy AB, Berg & Gren Arkitektkontor, Berggren & Mattsson Holding AB, Clarence Morberg Fastigheter AB, Dammskogen Fastigheter AB, Prioett AB och Stiftelsen för Olle Engquist-priset.

Ovan nämnda aktieägare bedömer att Torsten Josephsons kompetens och bakgrund lämpar sig väl för styrelsearbetet i bolaget. Torsten Josephson äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Val av styrelsens ordförande (ärende 10)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 42,3 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Henrik Viktorsson ska väljas till styrelsens ordförande.

Dokumentation

Fullständiga förslag framgår under respektive punkt ovan. Fullmaktsformulär och kallelsen finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.delarka.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm oktober 2019

Delarka Holding AB (publ)

Styrelsen

Filer för nedladdning
2020-05-29
Regulatorisk

I och med avyttringen av sitt fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB har Bolagets verksamhet upphört vilket innebär att Bolaget inte uppfyller noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market; att vara ett verksamhetsdrivande bolag. Med anledning av detta förklarar Bolaget härmed sin avsikt att avnoteras.

2020-05-05
Regulatorisk

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

2020-04-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-04-03
Regulatorisk

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av samtliga aktier i Bolagets enda dotterbolag, Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Försäljningen"). Köpare är URSUSREM Atlas II AB ("Köparen"), ett bolag som etablerats av Arctic Securities AS.

2020-03-31
Regulatorisk

Perioden januari - december 2019

 • Hyresintäkter för året uppgick till 103 895 tkr (101 902)
 • Driftnetto för året uppgick till 82 434 tkr (76 859)
 • Förvaltningsresultatet för året uppgick till 59 220 tkr (56 272)
 • Årets resultat 120 470 tkr (124 656)
 • Resultat per aktie 24,1 kr (24,9)

Perioden juli - december 2019

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 51 892 tkr (50 910)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 41 341 tkr (38 325)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 29 634 tkr (27 901)
 • Periodens resultat 79 348 tkr (67 447)
 • Resultat per aktie 15,9 kr (13,5)
2020-02-28
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 28 februari 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman att godkänna att Bolaget avyttrar samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Försäljningen").

2020-02-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 februari 2020 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

2020-02-12
Regulatorisk

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag, 12 februari 2020, ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB ("Dotterbolaget"), ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Fastigheten") ("Försäljningen"). Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna i Dotterbolaget. Köparen är konfidentiell.

1
2
3
4