Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DELARKA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin

Med anledning av COVID-19-pandemin har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer.

 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
 • Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
 • Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 25 februari 2021,
 • dels senast tisdagen den 2 mars 2021 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Delarka Holding AB (publ), Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden (högst två). Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 25 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter torsdagen den 25 februari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.delarka.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.delarka.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:
  (a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  (b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
  (c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 10. Val av:
  (a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  (b) Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 11. Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om:
  (a) fondemission utan utgivande av nya aktier,
  (b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, och
  (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.
 12. Beslut om likvidation.
 13. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inte lämna någon vinstutdelning.

Förslag om val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 46 % av aktierna och rösterna i Bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Henrik Wållgren föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 10).
 • Föreslås att styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell, Henrik Viktorsson och Torsten Josephson omväljes för tiden intill nästa årsstämma. Henrik Viktorsson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Föreslås att det registrerade revisionsbolaget EY omväljes som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Beslut om automatiskt inlösenförfarande (ärende 11)

Bakgrund

I april 2020 slutfördes försäljningen av Bolagets enda dotterbolag, Delarka Fastighet AB. Delar av försäljningslikviden skiftades ut till Bolagets aktieägare under 2020 genom två automatiska inlösenförfaranden. Köparen av Delarka Fastighet AB har i december 2020 planenligt återbetalat den återstående delen av den säljarkredit som Bolaget lämnade till köparen i samband med försäljningen, inklusive ränta, innebärande att Bolaget nu har möjlighet att skifta ut den kvarvarande delen av försäljningslikviden.

Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vilket största möjliga andel av den kvarvarande försäljningslikviden, sammanlagt 225 000 000 kronor, kommer att utskiftas till aktieägarna. Det automatiska inlösenförfarandet genomförs genom beslut enligt punkterna 11(a)-(c) nedan, varför styrelsen föreslår att dessa beslut ska fattas tillsammans som ett gemensamt beslut av bolagsstämman. Styrelsen rekommenderar enhälligt samtliga aktieägare att godkänna de förslag till beslut som styrelsen lägger fram enligt punkterna 11(a)-(c) nedan.

Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 11(a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 5 000 000 kr genom överföring av ett belopp om 5 000 000 kr från Bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet.

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 (punkt 11(b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två (2) nya aktier. Styrelsen föreslår också att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. De 5 000 000 nya aktier som sålunda tillkommer genom uppdelningen ska benämnas "Inlösenaktier". Vid tidpunkten för kallelsen beräknas avstämningsdagen för uppdelning av aktie bli den 15 mars 2021.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier (punkt 11(c))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 5 000 000 kronor genom indragning av 5 000 000 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 45 kr, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 225 000 000 kr. Inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde (1 kr) med 44 kr. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilket vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 25 mars 2021. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 30 mars 2021. Inlösen sker således automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 11(c) att uppgå till 5 000 000 kr.

Handel i inlösenaktien

Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market var fredagen den 16 oktober 2020. Bolaget har dock träffat en överenskommelse med Pareto Securities AB för att underlätta handel i Bolagets aktie efter avnoteringen, varigenom Pareto Securities samordnar köp- och säljintressen för sina kunder och genomför avslut på nivåer som kan matchas. Pareto Securities kommer även att samordna handel i Inlösenaktierna. Pareto Securities har meddelat Bolaget att sådan handel i Inlösenaktierna beräknas inledas tisdagen den 16 mars 2021, och att handel i Inlösenaktierna därefter kan ske till och med den 22 mars 2021. För mer information om handeln i Delarkas aktier, se https://www.delarka.se/investor-relations/aktien/aktien-efter-avnotering/.

Baserat på att avstämningsdagen för uppdelning av aktie blir 15 mars 2021 kommer sista dagen för den handel i Bolagets aktie som samordnas av Pareto Securities inklusive rätt att erhålla Inlösenaktier att infalla torsdagen den 11 mars 2021 och första dagen för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Inlösenaktier att infalla fredagen den 12 mars 2021.

Förslag till beslut om likvidation (ärende 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap 3 § aktiebolagslagen av det skälet att Bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och därför bör avvecklas. Alternativet till likvidation är att Bolaget kapitaliseras av aktieägarna och påbörjar drift av en ny verksamhet, vilket enligt styrelsens bedömning inte är ett genomförbart alternativ.

Styrelsen föreslår advokat Magnus Lindstedt, Nord Advokater, till likvidator.

Beslutet om att Bolaget ska gå i likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator, dock tidigast 1 april 2021.

Skifte beräknas ske snarast möjligt efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har löpt ut. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dokumentation

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen finns tillgängliga senast från och med den 12 februari 2021 för Bolagets aktieägare på Bolagets adress Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.delarka.se, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Styrelsens motiverade yttrande i samband med förslaget till minskning av aktiekapitalet och revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") samt styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § ABL och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § ABL finns tillgängliga senast från och med den 19 februari 2021 för Bolagets aktieägare på ovan angiven adress samt på Bolagets webbplats www.delarka.se, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2021

Delarka AB (publ)

Styrelsen

Filer för nedladdning
2020-10-01
Regulatorisk

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.

2020-08-27
Regulatorisk

Perioden januari - juni 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
 • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
 • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)
2020-08-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-07-13
Regulatorisk

Tillträdesbokslutet, efter försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB, har nu fastställts och den slutgiltiga köpeskillingen har reglerats. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till cirka 819 miljoner vilket innebär att ytterligare cirka 2,9 miljoner kronor erlagts till Delarka Holding AB ("Bolaget").

2020-05-29
Regulatorisk

I och med avyttringen av sitt fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB har Bolagets verksamhet upphört vilket innebär att Bolaget inte uppfyller noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market; att vara ett verksamhetsdrivande bolag. Med anledning av detta förklarar Bolaget härmed sin avsikt att avnoteras.

2020-05-05
Regulatorisk

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

2020-04-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

<<
1
2
3
...
7
>>