Pressmeddelanden

Försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag har idag slutförts

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av samtliga aktier i Bolagets enda dotterbolag, Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Försäljningen"). Köpare är URSUSREM Atlas II AB ("Köparen"), ett bolag som etablerats av Arctic Securities AS.

I enlighet med vad som tidigare har meddelats baseras Försäljningen på ett underliggande fastighetsvärde om 1 525 miljoner kronor efter beaktande av latent skatt. Köparen har övertagit Delarka Fastighet AB:s tidigare bankfinansiering och en preliminär köpeskilling för aktierna om cirka 816 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning.

För att möjliggöra Försäljningen, trots den negativa inverkan som coronaviruset haft på Köparens förutsättningar att inhämta kapital enligt tidsplan, vilket Bolagets styrelse bedömer ligger i Bolagets och aktieägarnas bästa intressen, har Bolaget efter frånträdet av aktierna i Delarka Fastighet AB ställt ut ett lån till Köparens indirekta ägare om 317 miljoner kronor ("Säljarkrediten") som en del av överenskommelsen med Köparen avseende Försäljningen. Köparens indirekta ägare ska utnyttja Säljarkrediten till att återbetala ett kortfristigt lån som upptogs i syfte att kapitalisera Köparen innan tillträdesdagen.

Arctic Securities AS och dess huvudägare har ställt ut proprieborgen till förmån för Bolaget som säkerhet för förpliktelserna avseende Säljarkrediten. Bolaget har som ytterligare säkerhet erhållit andrahandsaktiepant i URSUSREM Atlas I AB som indirekt, via dotterbolag, är ägare till fastigheten Solna Polisen 2. Bolagets styrelse anser att de utfärdade garantierna utgör en fullgod säkerhet för förpliktelserna. Säljarkrediten förfaller till betalning med ett belopp om 50 miljoner kronor om cirka sex veckor, med ett belopp om ytterligare 50 miljoner kronor om cirka tio veckor och återstående 217 miljoner kronor förfaller till betalning i mitten av december 2020. Räntan för Säljarkrediten är 6,5 procent på årsbasis.

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget efter Försäljningen, med avdrag för bedömda transaktionskostnader och avsättningar för oförutsedda kostnader, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet är en uppskattning baserad på proformasiffror, vilka kan komma att ändras fram till och med att tillträdesbokslutet fastställts. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i Bolaget efter det att tillträdesbokslutet fastställts.

Styrelsen avser föreslå att en så stor andel som möjligt av Bolagets likvida medel, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna allt eftersom detta är möjligt. Styrelsen återkommer med mer information om omfattningen av och formerna för den initiala utskiftningen i samband med att kallelsen till årsstämman den 5 maj 2020 utfärdats i behörig ordning.

Till följd av Försäljningen bedriver Bolaget inte längre någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta har Styrelsen för avsikt att under slutet av 2020 eller början av 2021 föreslå att Bolaget avvecklas genom frivillig likvidation samt att aktierna i Bolaget i samband därmed avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Bolaget har haft Pareto Securities AB, Thomas Lindström på Temell Investment Management AB samt Advokatfirman Cederquist som rådgivare i processen hänförlig till Försäljningen.

För mer information avseende Försäljningen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 12 februari 2020, "Delarka Holding AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, som äger fastigheten Solna Polisen 2".

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl 18:25.

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2020-10-15
Regulatorisk

Som tidigare meddelats har sista handelsdag i Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") aktie fastställts till fredagen den 16 oktober 2020.

2020-10-01
Regulatorisk

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.

2020-08-27
Regulatorisk

Perioden januari - juni 2020

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
  • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
  • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)
2020-08-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-07-13
Regulatorisk

Tillträdesbokslutet, efter försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB, har nu fastställts och den slutgiltiga köpeskillingen har reglerats. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till cirka 819 miljoner vilket innebär att ytterligare cirka 2,9 miljoner kronor erlagts till Delarka Holding AB ("Bolaget").

2020-05-29
Regulatorisk

I och med avyttringen av sitt fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB har Bolagets verksamhet upphört vilket innebär att Bolaget inte uppfyller noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market; att vara ett verksamhetsdrivande bolag. Med anledning av detta förklarar Bolaget härmed sin avsikt att avnoteras.

2020-05-05
Regulatorisk

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

1
2
3
4
5
6