Pressmeddelanden

Delarka Holding - Bokslutskommuniké för 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 8 kr per aktie

 • Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 7 april, 30 juni, 29 september och 29 december 2016.
 • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheten uppgår till 1 260 000 tkr (1 235 000).
 • Hyresintäkter uppgick till 98 680 tkr (98 665).
 • Driftsöverskott uppgick till 77 683 tkr (80 116).
 • Belåningsgrad 57,2 % (57,4)
 • Räntetäckningsgrad 2,2 (2,3)
 • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 21 118 tkr (51 982).
 • Kassaflöde från den löpande verksamhetet 15 978 tkr (47 698)
 • Koncernens eget kapital per 2016-12-31 om 486 460 tkr (490 862) ger en soliditet på 38,0 % (38,0).

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Om Delarka Holding 
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-05-15

Fastigheten Solna Polisen 2 som ägs av Delarka Fastighet AB ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget Delarka Holding AB (publ) ("Delarka"), erhåller det prestigefulla betyget "Excellent" enligt det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

2019-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr 556944-5843 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-02-14
Regulatorisk

Perioden juli - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 50 910 tkr (50 727)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 38 325 tkr (37 695)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 27 901 tkr (27 249)
 • Periodens resultat* 66 447 tkr (18 677)
 • Resultat per aktie* 13,5 kr (3,7)

Perioden januari - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 101 902 tkr (100 951)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 76 859 tkr (78 803)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 56 272 tkr (57 983)
 • Periodens resultat* 124 656 tkr (-13 721) Resultat per aktie* 24,9 kr (neg)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 33 173 (24 508) tkr.

1
2
3
4
5