Pressmeddelanden

Delarka Holding AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, som äger fastigheten Solna Polisen 2

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag, 12 februari 2020, ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB ("Dotterbolaget"), ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("Fastigheten") ("Försäljningen"). Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna i Dotterbolaget. Köparen är konfidentiell.

Sammanfattning av villkoren i aktieöverlåtelseavtalet för Försäljningen framgår nedan:

  • Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 525 miljoner kronor efter beaktande av latent skatt

  • Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget (den "Extra Bolagsstämman") godkänner Försäljningen

  • Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i Dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid vissa särskilda händelser, innefattande inträffade skador av betydande karaktär på Fastigheten eller vid händelse av väsentliga förändringar i avtalsförhållandet med hyresgästen eller i hyresgästens finansiella situation

  • Köparens tillträde av aktierna i Dotterbolaget sker tidigast den 20 mars 2020

Fastighetens bokförda värde per 30 juni 2019 uppgick till 1 295 miljoner kronor. Det underliggande fastighetsvärdet i Försäljningen överstiger Fastighetens bokförda värde med 230 miljoner kronor, motsvarande cirka 18 procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet, efter uppskattade transaktionskostnader och en generell avsättning för oförutsedda kostnader före tillträdet, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 33 procent jämfört med Bolagets stängningskurs per 11 februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att tillträdesbokslutet fastställts. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i Bolaget efter det att tillträdesbokslutet fastställts.

"Sammantaget anser styrelsen att köpeskillingen i allt väsentligt reflekterar Dotterbolagets verkliga värde och möjliga tillväxt med hänsyn till relaterade möjligheter och risker", skriver Bolagets styrelseordförande Henrik Viktorsson.

Styrelsen i Bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna Försäljningen.

Aktieägare motsvarande cirka 36 procent av rösterna i Bolaget har ställt sig positiva till Försäljningen och uttryckt sin avsikt att rösta för Försäljningen vid den Extra Bolagsstämman.

Försäljningen är villkorad av att den Extra Bolagstämman godkänner Försäljningen. Den Extra Bolagsstämman avses hållas i slutet av februari eller i början av mars 2020 och separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar om att godkänna Försäljningen beräknas den kunna genomföras under andra halvan av mars eller under april 2020.

Förutsatt att den Extra Bolagstämman beslutar att godkänna Försäljningen har Bolaget som målsättning att skifta ut den större delen av likviden från Försäljningen under tredje kvartalet 2020.

Under förutsättning att den Extra Bolagstämman beslutar att godkänna Försäljningen kommer Bolaget inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på First North Growth Market.

På grund av den föreslagna Försäljningen kommer Bolagets bokslutskommuniké för 2019 att offentliggöras den 31 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven I Hegstad, VD
Telefon: +47 22 01 58 80
Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 15.00.

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 kvm uthyrningsbar yta och cirka 14 000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

Filer för nedladdning
2020-11-23
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.

2020-10-15
Regulatorisk

Som tidigare meddelats har sista handelsdag i Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") aktie fastställts till fredagen den 16 oktober 2020.

2020-10-01
Regulatorisk

Som tidigare meddelats innebar avyttringen av Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB att bolagets verksamhet upphört. Bolaget uppfyller följaktligen inte noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta, meddelade Bolaget sin avsikt att avnoteras.

2020-08-27
Regulatorisk

Perioden januari - juni 2020

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 184 tkr (368)
  • Periodens resultat uppgick till 187 756 tkr (39 470)
  • Resultat per aktie uppgick till 37,6 kr (7,9)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 66,6 kr (128,0)
2020-08-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-07-13
Regulatorisk

Tillträdesbokslutet, efter försäljningen av Delarka Holding AB:s fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB, har nu fastställts och den slutgiltiga köpeskillingen har reglerats. Den slutgiltiga köpeskillingen uppgår till cirka 819 miljoner vilket innebär att ytterligare cirka 2,9 miljoner kronor erlagts till Delarka Holding AB ("Bolaget").

2020-05-29
Regulatorisk

I och med avyttringen av sitt fastighetsägande dotterbolag Delarka Fastighet AB har Bolagets verksamhet upphört vilket innebär att Bolaget inte uppfyller noteringskravet på Nasdaq First North Growth Market; att vara ett verksamhetsdrivande bolag. Med anledning av detta förklarar Bolaget härmed sin avsikt att avnoteras.

1
2
3
4
5
6