Pressmeddelanden

Delarka Holding AB (publ) har verkställt det tredje och sista inlösenförfarandet samt trätt i frivillig likvidation

Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") verkställde den 30 mars 2021 det tredje och sista inlösenförfarandet då ett belopp om 45 kr per aktie skiftades ut till aktieägarna. Detta innebär att det, sedan avyttringen av Bolagets fastighetsägande dotterbolag, har skiftats ut ett belopp om totalt 164 kr per aktie vilket är i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Mot bakgrund av att Bolaget nu planenligt skiftat ut erhållen likvid från avyttringen samt att ingen verksamhet bedrivs i Bolaget har Bolaget efter beslut av bolagsstämman den 5 mars 2021 gått i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap 3 § aktiebolagslagen. Bolagsverket har den 9 april 2021 registrerat att likvidation inletts och har utsett advokaten Magnus Lindstedt, Nord Advokater, till likvidator.

Likvidatorn har ansökt om kallelse på Bolagets okända borgenärer, innebärande att Bolagsverket kommer att utfärda en sådan kallelse med sex månaders kallelsetid. Sedan kallelsetiden löpt ut avses Bolagets kvarvarande tillgångar (efter kostnader under likvidationen) skiftas ut till aktieägarna snarast möjligt. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Om Bolagsverket utfärdar kallelse på okända borenärer i slutet av april 2021 bör utskifte till aktieägarna kunna ske under oktober 2021. Därefter, sedan likvidatorn tagit fram slutredovisning och denna godkänts vid bolagsstämma, kan likvidationen avslutas.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Lindstedt, likvidator
+46 (0) 70 775 38 82
magnus.lindstedt@nordadvokater.se

Oskar Wigsén, Business Manager
+46(0)8 402 53 82
oskar.wigsen@paretosec.com

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och har trätt i frivillig likvidation.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.

2021-06-03
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 3 juni 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") behandlades följande:

2021-05-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 juni 2021.

2021-01-29

Nu finns Delarka Holding AB (publ):s årsredovisning för 2020 tillgänglig på bolagets hemsida.

2021-01-28

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556944-5843, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 mars 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-12-16

Delarka Holding AB ("Bolaget") meddelar härmed att URSUSREM Atlas II AB ("Köparen") har planenligt återbetalat den tredje och sista delbetalningen, om totalt 217 Mkr, avseende det lån som Bolaget ställde ut till Köparen i samband med avyttringen av sitt dotterbolag den 3 april 2020. Lånet är nu således i sin helhet återbetalt inklusive ränta om ca 11 Mkr.

2020-11-23
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma idag den 23 november 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande.

2020-10-15
Regulatorisk

Som tidigare meddelats har sista handelsdag i Delarka Holding AB (publ):s ("Bolaget") aktie fastställts till fredagen den 16 oktober 2020.

1
2
...
7
>>