Pressmeddelanden

Delarka Holding AB (publ) halvårsrapport januari - juni 2019

Perioden januari - juni 2019

Hyresintäkter för perioden uppgick till 47 149 tkr (46 102)

Driftnetto för perioden uppgick till 41 093 tkr (38 534)

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-06-30 till 1 295 000 tkr (1 220 000) en ökning om 20 000 tkr (40 000) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 1 275 000 tkr.

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 29 586 tkr (28 371)

Periodens resultat 41 122 tkr (57 209)

Resultat per aktie 8,22 kr (11,44)

Koncernen hade per 2019-06-30 likvida medel om 35 502 tkr (33 173).

Koncernens eget kapital per 2019-06-30 om 518 517 tkr (517 395) ger en soliditet på 38,8 (39,5) %.

29 augusti 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Delarka Holding AB (publ)
+46 (0)8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.se

Robin Englén, Business Manager
Delarka Holding AB (publ)
+46 (0)8 402 53 84
robin.englen@paretosec.com 

Delarka i korthet 

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 uthyrningsbar yta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget, +46(0)8 528 00 399, info@fnca.se. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-05-15

Fastigheten Solna Polisen 2 som ägs av Delarka Fastighet AB ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget Delarka Holding AB (publ) ("Delarka"), erhåller det prestigefulla betyget "Excellent" enligt det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

2019-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr 556944-5843 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-02-14
Regulatorisk

Perioden juli - december 2018

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 50 910 tkr (50 727)
  • Driftnetto för perioden uppgick till 38 325 tkr (37 695)
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 27 901 tkr (27 249)
  • Periodens resultat* 66 447 tkr (18 677)
  • Resultat per aktie* 13,5 kr (3,7)

Perioden januari - december 2018

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 101 902 tkr (100 951)
  • Driftnetto för perioden uppgick till 76 859 tkr (78 803)
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 56 272 tkr (57 983)
  • Periodens resultat* 124 656 tkr (-13 721) Resultat per aktie* 24,9 kr (neg)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 33 173 (24 508) tkr.

1
2
3
4