Pressmeddelanden

Aktieägarna i Delarka Holding

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska.

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2017,

Dels senast den 29 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Delarka Holding AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.delarka.se, och kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse och revisorer.

10. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören för Delarka Holding AB (publ), 556944-5843, föreslår att årsstämman den 4 april 2017 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 432 891 566 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 472 891 566 kronor utdelas ett belopp om 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 7 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 respektive 29 december 2017.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8 och 9)

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 36 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Styrelsens ordförande Lennart Låftman, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 3 utan suppleanter (ärende 9).
 • Antalet revisorer ska vara 1 utan suppleanter (ärende 9).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Omval av Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 9).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 000 000 aktier, motsvarande 5 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 6 mars 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Delarka Holding AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats www.delarka.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. 

Stockholm den 6 mars 2017

DELARKA HOLDING AB (PUBL) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad +47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Om Delarka Holding
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 kontorsyta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

2019-10-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org.nr 556944-5843 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-05-15

Fastigheten Solna Polisen 2 som ägs av Delarka Fastighet AB ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget Delarka Holding AB (publ) ("Delarka"), erhåller det prestigefulla betyget "Excellent" enligt det världsledande miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

2019-03-01
Regulatorisk

Aktieägarna i Delarka Holding AB (publ), org. nr 556944-5843 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2019-02-14
Regulatorisk

Perioden juli - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 50 910 tkr (50 727)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 38 325 tkr (37 695)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 27 901 tkr (27 249)
 • Periodens resultat* 66 447 tkr (18 677)
 • Resultat per aktie* 13,5 kr (3,7)

Perioden januari - december 2018

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 101 902 tkr (100 951)
 • Driftnetto för perioden uppgick till 76 859 tkr (78 803)
 • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 56 272 tkr (57 983)
 • Periodens resultat* 124 656 tkr (-13 721) Resultat per aktie* 24,9 kr (neg)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 33 173 (24 508) tkr.

1
2
3
4
5