Automatiskt inlösenförfarande, juni 2020

Årsstämman i Delarka Holding AB har den 5 maj 2020 fattat beslut om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om fondemission, aktiesplit och inlösen av aktier genom minskning av aktiekapitalet. Beslutet om automatiskt inlösenförfarande innebär i korthet att varje befintlig, ordinarie Delarka-aktie delas upp i två (2) nya aktier; en ordinarie aktie med ny ISINkod, och "Inlösenaktien", som kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 99 kr, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 495 000 000 kr.

Läs mer i handlingarna nedan.

Handlingar

Information till investerare och förvaltare med anledning av automatiskt inlösenförfarande i Delarka Holding AB

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Delarka Holding AB mot kontantlikvid