Automatiskt inlösenförfarande, december 2020

Extra bolagsstämman i Delarka Holding AB har den 23 november 2020 fattat beslut om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om fondemission, aktiesplit och inlösen av aktier genom minskning av aktiekapitalet. Beslutet om automatiskt inlösenförfarande innebär i korthet att varje befintlig, ordinarie Delarka-aktie delas upp i två (2) nya aktier; en ordinarie aktie med ny ISINkod, och "Inlösenaktien", som kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 20 kr, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 100 000 000 kr.

Läs mer i handlingarna nedan.

Handlingar

Information till investerare och förvaltare med anledning av automatiskt inlösenförfarande i Delarka Holding AB

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Delarka Holding AB mot kontantlikvid