Bolagsordning

N.B. The English text is an unofficial translation

Bolagsordning för Delarka Holding AB (publ)
Articles of association of Delarka Holding AB (publ)

Org nr 556944-5843
Reg. no. 556944-5843

Antagen på årsstämma den 5 maj 2020
Adopted at the annual general meeting

§ 1 Bolagets firma / Name of the company
Bolagets firma är Delarka Holding AB (publ).
The name of the company is Delarka Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Bolagets verksamhet / Objectives of the company
Bolaget ska förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The company shall administer personal property and conduct business related thereto.

§ 4 Aktier och aktiekapital / Shares and share capital
Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.
The share capital shall be not less than SEK 5,000,000 and not more than SEK 20,000,000. The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.

§ 5 Styrelsen / The board of directors
Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter, utan några suppleanter.
The board of directors shall comprise 3-7 members, with no alternate members.

§ 6 Revisorer / Auditors
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.
Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma / Right to attend the general meeting
Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
A person who is listed as a shareholder in a printout or other presentation of the entire share register relating to the circumstances five weekdays prior to the meeting have the right to, after notification as prescribed below, participate in the meeting. In order to attend the meeting shareholders shall give notice to the company no later than the day set forth in the notice to attend the meeting. Such day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the meeting.
A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a general meeting, but only if the shareholder's notification pursuant to the previous paragraph includes information to that effect.

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting
Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman;
Election of a chairman of the meeting;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
Preparation and approval of the voting register;

3. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;

4. Val av en eller två justeringspersoner;
Election of one or two persons to attest the minutes;

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;

7. Beslut om
Resolutions regarding

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated
income statement and consolidated balance sheet;

(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;
Election of the board of directors and accounting firm or auditors

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of
association.

§ 10 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
The company's financial year shall be the calendar year.

§ 11 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish financial instruments accounts act (SFS 1998:1479).