Delarka är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en av de mest iögonfallande kontorsfastigheterna i Solna.

Vår Fastighet

Delarka har sedan november 2013 ägt och förvaltat fastigheten Solna Polisen 2, mer känd som Arken, som sedan hösten 2003 inrymmer PostNords huvudkontor. Fastigheten är belägen i Solna utanför Stockholm och är ritad av den prisbelönte arkitekten Lise-Lott Söderlund på BSK Arkitekter.

Byggnaden utgör idag en yta om cirka 53 000 kvadratmeter varav 39 000 kvadratmeter utgör kontorsyta och 14 000 kvadratmeter utgör cirka 450 parkeringsplatser. Byggnaden är anpassad för att till fullo tillgodose hyresgästens behov och vara förenlig med hyresgästens verksamhets ändamål och art för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till hyresgästen att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.

Vår Verksamhet

Delarka är en närvarande fastighetsägare med en ambition att utveckla, förädla och förvalta fastigheten i nära samarbete och med hänsyn till hyresgästen för att långsiktigt kunna stödja denna i sin dagliga verksamhet.

Investor relations

Vi har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Delarka Holding AB (publ) blev under december 2013 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Delarka Holding AB (publ) utgör moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Delarka Fastighet AB. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla Delarka som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.